Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ GRUPA VENTUS SP. Z O.O.; VENTUS COLLECTION SP Z O.O. Sp K

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży naszych produktów.

Grupa Ventus Sp. z o.o jest polską firmą zajmującą się od ponad 20 lat produkcją odzieży: – reklamowej, dla pracowników, odzieży roboczej, odzieży szkolnej i nie tylko. Posiadamy własną szwalnię, która wyposażona jest w jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce.

Formuła niniejszych warunków zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku wyraźnych innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

 

1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:

  1. Składają Państwo zamówienie na produkty, które chcą kupić
  2. Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji
  3. W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta
  4. W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień

2. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub faksem. Wszelkie zamówienia lub uzgodnienia telefoniczne dla swej ważności wymagają potwierdzenia w sposób opisany w poprzednim zdaniu.

3. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: pełną nazwę Państwa firmy wraz z jej kompletnymi danymi (adres prowadzenia działalności / adres siedziby, NIP, numer telefonu kontaktowego, nazwisko i imię osoby składającej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego oraz w przypadku składania zamówienia w formie pisemnej dodatkowo: pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej.

4. Osobę składającą zamówienie traktujemy jako upoważnioną do reprezentowania Państwa. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach rejestrowych, to obowiązani są Państwo dostarczyć nam odrębne jednorazowe upoważnienie dla osoby składającej zamówienie, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentowania Państwa.

5. W przypadku pierwszego zamówienia są Państwo obowiązani dodatkowo dostarczyć aktualne kopie dokumentów rejestrowych firmy potwierdzających pełną nazwę firmy, NIP, Regon i w zależności od formy prowadzonej działalności numer KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Przedstawiona przez nas oferta jest ważna 14 dni, chyba że wyraźnie stanowi inaczej. Ceny podane w ofercie są cenami netto.

7. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym ? w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

8. Zastrzegamy, że niniejsze warunki oraz nasze usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (stroną zawieranej z nami umowy sprzedaży nie może być konsument). Zastrzegamy sobie także prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

9. Po zawarciu umowy sprzedaży nie posiadają Państwo prawa odstąpienia od umowy

 

2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy sprzedaży zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem.

2. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalone są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

3. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ilości sztuk produktów będących przedmiotem danej umowy sprzedaży w poszczególnych rozmiarach odzieży, lecz zmiany te nie mogą przekraczać 5 % ilości produktów będących przedmiotem danej umowy sprzedaży, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas, w szczególności nie może być podstawą reklamacji.

 

3. WYPOŻYCZENIE WZORÓW

1. Mają Państwo możliwość wypożyczenia wzorów sprzedawanych przez nas produktów celem ich obejrzenia (w szczególności jakości materiału, obszycia). Wypożyczone produkty nie mogą być jednak noszone, prane, naszywane lub w jakikolwiek inny sposób używane. Wzory, które mają być przedmiotem wypożyczenia zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem.

2. Okres wypożyczenia wynosi 2 tygodnie od dnia otrzymania produktów przez Państwa. Po okresie wypożyczenia obowiązani są Państwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, dokonać zwrotu wypożyczonych produktów w stanie niezmieniony i nienaruszonym na nasz adres wskazany na wstępie, chyba że wspólnie uzgodnimy wydłużenie okresu wypożyczenia. Koszt dostawy wypożyczonych wzorów do Państwa oraz ich odesłania do nas ponoszą Państwo.

3. W przypadku braku terminowego zwrotu wypożyczonych produktów albo zwrotu w stanie naruszonym, zastrzegamy sobie prawo naliczania Państwu kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość wypożyczonych produktów (zgodnie z naszym cennikiem). Zastrzeżenie nie wyklucza naszego uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

4.  KONTAKT Z NAMI

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu osobistego w naszym biurze, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

2. Osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

 

5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Wartość umowy sprzedaży, cena poszczególnych produktów oraz inne koszty i opłaty jeżeli występują wskazane są każdorazowo w naszej ofercie.

2. Płatność tytułem umowy sprzedaży następuje w częściach oraz w następujących terminach:

a). 45% wartości umowy sprzedaży brutto przed przystąpieniem przez nas do realizacji umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, tytułem zaliczki oraz pozostałe

b). 55% wartości umowy sprzedaży brutto przed odebraniem przez Państwa produktów ( w przypadku dostarczania produktów częściami – płatność dotyczy osobno każdej dostarczonej części).

3.  Płatność następuje przelewem na nasz rachunek bankowy albo gotówką przy odbiorze produktów, z zastrzeżeniem, że płatność wymaganej zaliczki (45% wartości umowy sprzedaży) może nastąpić jedynie przelewem na nasz rachunek bankowy. W przypadku płatności przelewem za moment dokonania płatności uznaje się uznanie naszego rachunku bankowego. 

4. Jesteśmy upoważnieni przez Państwa do wystawiania faktura VAT bez Państwa podpisu.

5. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

6. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo żądania od Państwa odsetek za czas opóźnienia.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową sprzedaży, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

 

6. SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

1. Sposób, termin i koszt dostawy wskazany jest każdorazowo w naszej ofercie.

2. Termin dostawy liczony jest od otrzymania przez nas należnej płatności, a brak jej dokonania wstrzymuje jego bieg.

3. O ile wyraźnie nie zostało to uzgodnione inaczej, to koszty dostawy ponoszą Państwo, w tym także koszty dostawy produktów w częściach.

4. O ile wyraźnie nie zostało to uzgodnione inaczej, to produkty pakowane są jednostkowo w woreczek foliowy, a następnie zbiorczo w opakowanie kartonowe.

5. O ile wyraźnie nie zostało to uzgodnione inaczej, to dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ilości dostarczonych w ramach umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem danej umowy sprzedaży, lecz zmiany te nie mogą przekraczać 2% ilości produktów będących przedmiotem danej umowy sprzedaży, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas, w szczególności nie może być podstawą reklamacji.

7. W przypadku wystąpienia niewielkich nadwyżek ilościowych (do 2 % ilości produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży) lub odpadów produkcyjnych z niewielkimi wadami, mogą one być przekazywane przez nas na cele charytatywne, bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu.

8. Do terminu dostawy nie wliczamy czasu oczekiwania na otrzymanie od Państwa informacji, dokumentów lub plików graficznych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy czas oczekiwania na otrzymanie od Państwa niezbędnych informacji lub dokumentów przekroczy 30 dni kalendarzowych, to zastrzegamy sobie prawo dwukrotnego wydłużenia pierwotnego terminu dostawy.

9. Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10. W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

7. PRAWA AUTORSKIE

1. Obowiązani są Państwo do zawierania i realizacji umowy sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej. Obowiązani są Państwo do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Oraz obowiązuje Państwa zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. W przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest także znakowanie produktów obowiązani są Państwo posiadać prawa do wykorzystywania dostarczonych grafik w powyższym celu oraz jednocześnie zawierając umowę sprzedaży upoważniają Państwo nas do wykorzystywania ich w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Zawierając z nami umowę sprzedaży wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na wykorzystanie wykonanych przez nas dla Państwa produktów w naszych materiałach reklamowych, na naszych stronach internetowych firmy oraz jako część ekspozycji na targach branżowych.

 

8. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH

1. W przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest także znakowanie produktów obowiązani są Państwo na własny koszt dostarczyć pliki graficzne niezbędne do wykonania umowy. Mogą Państwo zlecić nam odpłatne przygotowanie plików graficznych ? w takim zakres umowy oraz wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie między nami.

2. Pliki graficzne powinny być dostarczone w formacie cdr, ai lub eps oraz w wielkości i rozdzielczości odpowiadającej do rodzaju danego projektu. Pliki mogą być dostarczone przez Państwa na nośnikach typu CD/DVD lub pocztą elektroniczną. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, jakość oraz za błędy w przesłanych plikach graficznych.

3. Treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w postaci elektronicznej wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu grafiki przez nas wiąże się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

4. Kolory powinny być podane w skali Pantone, by uniknąć wszelkich nieporozumień z tytułu różnicy kolorystycznej. W przypadku grafiki wektorowej wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe.

5. W przypadku przekazania materiałów złej jakości możemy na wyraźne, pisemne życzenie klienta wykonać odpłatne zwektoryzowanie logo. Cena za opracowanie tego typu materiału uzgadniana jest indywidualnie.

 

9. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z umową sprzedaży obowiązani są Państwo złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@grupaventus.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Chmieleniec 2A/LU2, 30-348 Kraków, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odebrania produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest wada ilościowa produktów, to reklamacja powinna być złożona najpóźniej w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia odebrania produktów. W przypadku odebrania produktów w częściach, powyższe terminy dotyczą każdej części z osobna. Złożenie reklamacji w innej formie niż wymagana lub po terminie powoduje automatyczne odrzucenie reklamacji.

2. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jedynie za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Państwa lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie przez Państwa produktu w trakcie dokonywania nadruku, nanoszenia haftu lub innych oznaczeń.

3. Mogą Państwo reklamować jedynie produkty w stanie niezmienionym i nienaruszonym, to jest w takim stanie w jakim otrzymali je Państwo od nas. W szczególności produkty nie mogą nosić śladów żadnych przeróbek, dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych oznaczeń.

4. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odesłaniem reklamowanych produktów ponoszą Państwo.

5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Za złożenie reklamacji uznaje się dzień jej otrzymania przez nas.

6. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu kupującemu, zobowiązują się Państwo przejąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie wady produktów. Sprawdzenie produktów przed przekazaniem go komukolwiek należy do Państwa odpowiedzialności. Przed przekazaniem zakupionych produktów zobowiązani są Państwo do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonych produktów.

7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Państwa z dokonania płatności oraz nie uprawnia do jej wstrzymania.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy, takie jak: zdarzenia losowe takie jak np. wojny, rozruchy, niepokoje publiczne, akty sabotażu, terroryzmu, szkody spowodowane przez powodzie, huragany, epidemie, strajki lub dostawy wadliwych materiałów do produkcji od naszych dostawców (materiał wadliwy, ze skazami, w innym odcieniu niż zamawiany).

2. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze warunki regulują ogólne, ramowe zasady współpracy między Państwem, a nami. O ile nie uzgodnimy z Państwem inaczej na piśmie, niniejsze warunki dotyczącego pierwszego zamówienia i umowy sprzedaży oraz ewentualnych innych zamówień i umów sprzedaży, jakie zawrzemy z Państwem w przyszłości, będą podlegały niniejszym ogólnym warunkom.

2. Zastrzegamy sobie prawo ujawnić fakt zawarcia z Państwem umowy sprzedaży i umieścić go w swojej liście referencyjnej wraz z Państwa logiem.

3. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Państwem, a nami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę naszej Spółki.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji ? prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w kontakcie.

Zapraszamy do współpracy,